Образец договор купли-продажи участка

Автор: notarius

Образец договор купли-продажи участка

Договор купли продажи участка ( земельного участка, земли) стоит выделить отдельно среди ряда договоров купли продажи, так как, во первых договор купли продажи земли обязателен к заверению у нотариуса, а во вторых, существует большое количество условий и нюансов, которые обязательны к соблюдению при заключении этой сделки.

К ним можно отнести  отсутствие или наличие жилых и хоз строений, какое обозначено целевое назначение земли (садоводство, строительство, ведение хозяйств и т.д.), есть ли  кадастровый номер и т.д.

При оформления сделки купли-продажи земли у нотариуса Вы получите полную консультацию, при этом   обращаем Ваше внимание на необходимое наличие таких нюансов:

 1. Общая площадь земельного участка в гектарах
 2. Целевое предназначение земли
 3. Номер участка в земельном кадастре
 4. Документы Продавца участка, которые  подтверждают  право собственности на этот земельный участок
 5. Цена продажи участка
 6. Отсутствие ограничений и запретов по участку
 7. Условия расчетов с Продавцом
 8. Процедура перехода в собственность участком, а также начало использования участка Покупателем

 

ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
ЗЕМЕЛЬНОЇ  ДІЛЯНКИ

Місто Київ, дві тисячі __________ року, _________ місяця, _____________ числа

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПРОДАВЕЦЬ,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________,

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________далі – ПОКУПЦІ, надалі всі разом – Сторони,

попередньо ознайомлені нотаріусом з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, уклали цей договір про таке:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 • За цим договором ПРОДАВЕЦЬ передає земельну ділянку розміром ___________________________ га у власність ПОКУПЦІВ, а ПОКУПЦІ приймають у спільну власність та сплачують за неї обговорену грошову суму.
 • Місце розташування земельної ділянки: ______________________________.
 • Цільове призначення земельної ділянки: будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
 • Кадастровий номер земельної ділянки: _________________________.

1.5. Земельна ділянка, що продається, належить ПРОДАВЦЮ на підставі ________________________________________________________.

1.6. ПОКУПЦІ приймають у власність земельну ділянку вартістю_____________________________________.

1.8. Під забороною відчуження (арештом) згідно з Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, виданого ____________________________________________________________, земельна ділянка, яка відчужується, не перебуває.

1.9. Згідно з Довідкою, виданою відділом управлінням земельних ресурсів ________________________________________, земельна ділянка, яка відчужується, обмежень (обтяжень) не має.

 1. ДОГОВІРНА ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ
 • Продаж земельної ділянки за домовленістю Сторін вчиняється за ______________________________________________, які я, Продавець, отримав повністю від Покупців під час укладення цього договору. Таку вартість земельної ділянки визначено Сторонами за взаємним погодженням, за відсутності примусу як будь-якої зі Сторін, так і з боку третіх осіб, а також збігу будь-яких важких обставин. Сторони свідчать, що вони обізнані стосовно рівня ринкових цін на аналогічні земельні ділянки, на їх розсуд визначена в цьому договорі вартість саме цієї ділянки є справедливою і відповідає її дійсній вартості.
 • Своїм підписом під цим договором я, Продавець, підтверджую факт повного розрахунку за продану земельну ділянку і відсутність щодо Покупців претензій будь-якого фінансового характеру.
 • Відповідно до відомостей, викладених у _____________________________________, ринкова вартість земельної ділянки, що продається, становить ___________________________________________.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки ПРОДАВЦЯ:

– передати за даним договором земельну ділянку, вільну від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб;

– передати за даним договором земельну ділянку у стані, рівному з існуючим на день огляду її ПОКУПЦЯМИ;

– попередити ПОКУПЦІВ про всі відомі йому недоліки проданої земельної ділянки;

– попередити ПОКУПЦІВ про всі права третіх осіб на земельну ділянку, що продається (права наймача, право застави, право довічного користування тощо);

– повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦІВ, у разі якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу земельної ділянки, пред’явить до ПОКУПЦІВ позов про витребування земельної ділянки;

-у разі позбавлення ПОКУПЦІВ права власності за рішенням суду на підставах, що виникли до продажу земельної ділянки, ПРОДАВЕЦЬ має відшкодувати ПОКУПЦЯМ завдані їм збитки, якщо ПОКУПЦІ не знали або не могли знати про наявність цих підстав. Правочин щодо звільнення ПРОДАВЦЯ від відповідальності або щодо її обмеження в разі витребування земельної ділянки в ПОКУПЦІВ третьою особою є нікчемним;

– зобов’язаний передати ПОКУПЦЯМ земельну ділянку, визначену договором купівлі-продажу;

– повинен одночасно передати ПОКУПЦЯМ документи, що стосуються земельної ділянки та підлягають переданню разом із земельною ділянкою відповідно до договору або актів цивільного законодавства.

 • Права ПРОДАВЦЯ:

– вимагати прийняття земельної ділянки ПОКУПЦЯМИ у стані, що відповідає умовам цього Договору;

 • Обов’язки ПОКУПЦІВ:

– виконувати обов’язки власників відповідно до чинного законодавства і використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, з дня укладення цього договору сплачувати земельний податок;

– прийняти земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього Договору;

– повинні повідомити ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі, у разі якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу земельної ділянки, пред’явить до ПОКУПЦІВ позов про витребування земельної ділянки.

 • Права ПОКУПЦІВ:

– вимагати розірвання договору купівлі-продажу, якщо вони не знали і не могли знати про права третіх осіб на земельну ділянку;

– у разі вилучення за рішенням суду земельної ділянки на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу, мають право вимагати від ПРОДАВЦЯ відшкодування завданих їм збитків, якщо вони не знали або не могли знати про наявність таких підстав.

 • ПРОДАВЕЦЬ стверджує, що земельна ділянка, яка є предметом цього договору, на момент його укладення: нікому іншому не продана; не подарована; в найм (оренду) не здана; заповіт на неї не складено; не відчужена іншим способом; не заставлена; в спорі, податковій заставі чи під забороною (арештом) не перебуває; інших прав щодо неї у третіх осіб (утому числі за шлюбним контрактом, договорами найму тощо) як у межах, так і за межами України немає; земельні сервітути, як постійні, так і строкові, щодо зазначеної земельної ділянки не встановлені; вільна від забудови; як внесок до статутного капіталу (фонду) будь-яких осіб не внесена; внаслідок продажу земельної ділянки не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний утримувати; земельна ділянка є вільною від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб; на момент укладення договору відсутні: заборони на продаж або інше відчуження певним особам протягом установленого строку; заборони на передачу в оренду (суборенду) земельної ділянки; права на переважну купівлю у разі її продажу; умови прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем; умови розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків; заборони на провадження окремих видів діяльності; заборони на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту та зовнішнього виду нерухомого майна; умови здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги; умови додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт.
 • Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЦІ мають право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо вони не знали і не могли знати про права третіх осіб на земельну ділянку.
 • ПРОДАВЕЦЬ підтверджує, що земельна ділянка яка є предметом цього договору є його особистою приватною власністю.
 • ПОКУПЦІ підтверджують, що вони знаходяться у зареєстрованому шлюбі, і що придбання земельної ділянки, яка є предметом даного договору ними здійснюється за взаємною згодою в інтересах сім’ї, і що всі умови даного договору ними спільно, заздалегідь погоджені, і що відсутні будь-які особи які б могли заявити/поставити питання про спільну сумісну власність на грошові кошти за які ними купується земельна ділянка, що є предметом даного договору. Продавець є додатково нотаріусом повідомлений про умови даного пункту.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА РОЗГЛЯД СПОРІВ

4.1. ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність згідно з чинним законодавством перед ПОКУПЦЯМИ за надання для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки недостовірних відомостей, що стосуються об’єкта продажу.

4.2. Сторони свідчать, що вони всі разом і кожен окремо в даний момент жодною мірою ні законом чи іншим нормативним актом, ні судовим рішенням, ні іншим способом не обмежені в праві укладати та виконувати цей чи подібні договори. Необхідність дотримання встановлених законодавством процедур і правил не розглядаються сторонами як обмеження їх прав за умови їх доброчесного і своєчасного виконання.

4.3. Якщо після укладення цього договору з’ясується, що яка-небудь зі сторін не мала права укладати цей договір і він підлягає припиненню, то винна сторона зобов’язана відшкодувати іншій стороні всі витрати, які вона понесла на реалізацію цього договору, а також інші збитки, включаючи моральну шкоду.

 • Усі спори, котрі можуть виникнути з даного договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а в разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів – у судовому порядку судами України.
 • Сторонам роз’яснено, що домовленість про ціну земельної ділянки, є суттєвою умовою цього Договору і за приховування Сторонами дійсної її вартості, нотаріус не несе відповідальності при настанні негативних наслідків.
 1. ІНШІ УМОВИ
 • Витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням цього договору, сплачують Сторони порівну.
 • Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу земельної ділянки.
 • Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, не мають правового значення.
 • При виконанні умов цього договору Сторони керуються діючим законодавством України.
 • Зміст ст.ст. 80-89, 90, 91, 95, 96, 103, 118, 120, 121, 125, 126, 131, 132, 140, 158, 202, 210, 211 Земельного кодексу України та ст.ст. 182, 210, 215-220, 225, 229- 231, 233-235, 334, 377, 651-654, 655-665 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 60, 63-65, 74 Сімейного кодексу України, ст. 190 Кримінального кодексу України, ст.ст. 15, 17 Закону України “Про плату за землю”, відповідні положення Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», та правові наслідки приховування дійсної вартості відчужуваної земельної ділянки та вимоги чинного законодавства України щодо змісту й правових наслідків договору, що укладається Сторонами, нам нотаріусом роз’яснено. Сторони стверджують, що цей договір не носить характеру удаваного, фіктивного правочину, укладання договору не є збігом тяжких обставин для Сторін, та продаж здійснено за доброю волею, без будь-яких погроз, примусу чи насильства.
 • Цей договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
 • У відповідності до п.6 ст. 126 Земельного Кодексу України, до цього договору додається державний акт на право власності на земельну ділянку (акт серія _______________) з відміткою нотаріуса про її відчуження на ім’я “Покупців” –
 • У відповідності до ст. 125 Земельного Кодексу України, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.
 • Сторони вирішили посвідчити цей Договір у місті Києві відповідно до статті 55 Закону України «Про нотаріат».
 • Сторони стверджують, що зміст цього договору та зміст зазначених в пункті 5.5 цього договору, статей Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, Кримінального кодексу України, Закону України “Про плату за землю”, відповідних положень Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», та правових наслідків приховування дійсної вартості відчужуваної земельної ділянки їм зрозумілий, питань, які залишилися б нез’ясованими для них, немає.
 • Договір містить весь обсяг домовленостей між сторонами щодо предмета цього договору, всі його умови без виключень є особисто сторонами прочитаними, осмисленими, зрозумілими, прийнятними в повному обсязі в підтвердження чого даний Договір скріплюється підписами сторін. Підписання сторонами цього Договору скасовує та робить недійсними всі інші зобов’язання та пропозиції, які не були висвітлені в цьому Договорі.
 • Договір складений та після прочитання його тексту нотаріусом вголос на українській мові, після особистого прочитання ПРОДАВЦЕМ і ПОКУПЦЯМИ, підписаний у двох примірниках, один із яких призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округуа інший на бланках ________________________________________________, видається ПОКУПЦЯМ.

ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ

ПІБ _____________________________________________________/_____________/

ПОКУПЕЦЬ

ПІБ _____________________________________________________/_____________/

ПОКУПЕЦЬ

ПІБ_____________________________________________________/_____________/

Посвідчувальний напис нотаріуса

 

Услуги нотариуса по заверению договоров — записаться сейчас!